Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

1. W zakładzie funkcjonuje zespół diagnostyczno-korekcyjny. W skład zespołu wchodzą: psycholog i pedagodzy.
2. Do zadań zespołu diagnostyczno-korekcyjnego należy w szczególności:
a) udzielanie pomocy wychowankom nowo przybyłym do zakładu – wspieranie w procesie adaptacji,
b) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanków poprzez diagnozę:
• poziomu rozwoju intelektualnego, w tym funkcji poznawczych,
• cech osobowości, w tym zaburzeń emocjonalnych i rozwojowych,
• funkcjonowania społecznego (relacji rodzinnych i środowiskowych),
• poziomu umiejętności szkolnych,
• przejawów i przyczyn niedostosowania społecznego,
• potrzeb, zainteresowań, i systemu wartości,
• stopnia internalizacji norm moralnych,
c) opracowywanie indywidualnych planów resocjalizacji z udziałem wychowanków i innych pracowników zakładu oraz ich modyfikacja,
d) kwalifikowanie wychowanków do odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem ich deficytów,
e) podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach zagrażających i konfliktowych,
f) udzielanie wychowankom indywidualnej pomocy psychologicznej i pedagogicznej (porady psychologiczne, terapia krótko i długoterminowa, terapia pedagogiczna, rewalidacja),
g) prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych: profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych,
h) prowadzenie oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych,
i) udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej rodzicom wychowanków: motywowanie do współpracy i utrzymywania więzi z synem, wspieranie w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych, rozwijanie umiejętności wychowawczych, poradnictwo i konsultacje,
j) sporządzanie opinii psychologiczno-pedagogicznych na potrzeby sądów i innych upoważnionych instytucji,
k) opracowywanie i koordynowanie realizacji zakładowych programów profilaktyki i usamodzielnienia,
l) udział w przygotowywaniu wychowanków do zwolnienia z zakładu poprawczego w trybie art. 73 i 86 upn lub umieszczenia poza zakładem w trybie art. 90 upn,
m) współdziałanie z kierownictwem placówki w zakresie analizy jakości oddziaływań resocjalizacyjnych i dbałości o przestrzeganie praw i godności nieletnich, w tym prowadzenie badań w wybranych obszarach funkcjonowania zakładu,
n) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi i udzielającymi pomocy w zakresie realizacji procesu resocjalizacji,
o) współpraca zespołu diagnostyczno – korekcyjnego z pozostałymi pracownikami pedagogicznymi w zakresie oddziaływań wobec wychowanka oraz udzielanie wsparcia w postaci porad i konsultacji.