Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

Zasady odwiedzin wychowanka w placówce

 1. Odwiedziny odbywają się w soboty, niedziele i święta, godzinach 900 - 1300 lub, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w inne dni za zgodą dyrektora placówki. Miejscem odwiedzin jest pokój odwiedzin lub inne, wyznaczone przez dyrektora, miejsce.
 2. Dyrektor zakładu może ograniczyć lub zakazać kontaktów nieletniego z osobami spoza placówki wyłącznie w przypadku, gdy kontakty te stwarzałyby zagrożenie dla porządku prawnego, bezpieczeństwa zakładu lub mogłyby wpłynąć niekorzystnie na przebieg toczącego się postępowania lub procesu resocjalizacji.
 3. W przypadku o którym mowa w pkt. 2 dyrektor zakładu niezwłocznie zawiadamia nieletniego i sąd rodzinny wykonujący orzeczenie o powodach decyzji. Sąd może uchylić decyzję dyrektora.
 4. W przypadku większej ilości odwiedzin, z uwagi na możliwości organizacyjne (w tym uwarunkowania lokalowe), dyrektor lub zastępujący go pracownik pedagogiczny może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu przeznaczonego na odwiedziny albo o wprowadzeniu zasady rotacji przy wejściu odwiedzających do zakładu.
 5. Osoba odwiedzająca wychowanka powinna posiadać dowód tożsamości lub inny dokument ze zdjęciem i okazać go na wezwanie pracownika zakładu (pracownika ochrony). Osoba nieposiadająca dokumentu tożsamości nie będzie wpuszczana na teren zakładu.
 6. Osoba niepełnoletnia może odwiedzać nieletniego wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego.
 7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do okazania pracownikowi ochrony wnoszonego na teren zakładu bagażu.
 8. Odwiedzający ma prawo do przekazania wychowankowi paczki, którą przekazuje pracownikowi ochrony. Pracownik spisuje w obecności wychowanka zawartość paczki i przekazuje mu za pokwitowaniem. Wychowankowi można pozostawić artykuły spożywcze i higieniczne tylko w oryginalnie zamkniętych opakowaniach. Wychowankom nie wolno przywozić: alkoholu, narkotyków, leków, środków psychoaktywnych, napojów wysokoenergetycznych, papierosów elektronicznych, przedmiotów niebezpiecznych, itp. Niepełnoletnim nie wolno dostarczać papierosów.
 9. Podczas odwiedzin obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 10. Próba wniesienia na teren zakładu napojów z zawartością alkoholu, środków psychoaktywnych, niebezpiecznych narzędzi będzie skutkowała powiadomieniem sądu oraz odmową odwiedzin.
 11. Dyrektor lub upoważniony pracownik pedagogiczny ma prawo odmówić zgody na odwiedziny wychowanka lub przerwać odwiedziny, jeżeli stwierdzi, że osoba odwiedzająca znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub zachowuje się w sposób naruszający regulamin zakładu albo przepisy prawa.
 12. Przebieg odwiedzin jest monitorowany przez pracowników.
 13. Przekazywanie przedmiotów i rzeczy przez wychowanków osobom odwiedzającym dozwolone jest za zgodą wychowawcy.
 14. Rodzicom/opiekunom prawnym w trakcie odwiedzin zapewnia się kontakt z pracownikami pedagogicznymi w celu uzyskania informacji o zachowaniu wychowanka, jego postępach w nauce i aktualnej sytuacji prawnej
 15. W zakładzie prowadzi się książkę odwiedzin, w której rejestruje się nazwisko i imię osoby odwiedzającej, nazwę i numer dokumentu tożsamości, stopień pokrewieństwa, datę, czas trwania odwiedzin oraz Wykaz osób odwiedzających wychowanka. 

Odwiedzin_wychowanka_w_ZP_Witkowo.pdf