Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

POSTĘPOWAMNIE Z DEPOZYTEM ORAZ ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI NIELETNIEGO

 1. Dokumenty, przedmioty osobiste i wartościowe wychowanków przechowuje się w depozycie.
 2. Wychowanek przyjmowany do zakładu oddaje rzeczy do depozytu strażnikowi, który wpisuje je do Księgi przekazywania depozytu wychowanka.
 3. Dokumenty i przedmioty wartościowe przejmuje od strażnika i przechowuje kierownik administracyjno-gospodarczy, który prowadzi księgę depozytową, zawierającą:
  • imię i nazwisko wychowanka do którego należy przedmiot,
  • nazwę i stan przedmiotu,
  • datę przyjęcia przedmiotu,
  • czytelny podpis osoby oddającej przedmiot do depozytu,
  • datę wydania i czytelny podpis osoby odbierającej przedmiot z depozytu.
 4. Depozyty odzieżowe prowadzą wychowawcy przejmujący rzeczy wychowanka od strażnika z chwilą przejęcia wychowanka z izby przejściowej/izby chorych do grupy. Depozyty wpisywane są w Kartę wyposażenia wychowanka, która zawiera następujące dane:.
  • nazwisko i imię wychowanka,
  • data urodzenia,
  • datę jego przybycia i zwolnienia z zakładu,
  • nazwa i opis przedmiotu posiadanego przez nieletniego w chwili przybycia do zakładu,
  • data przyjęcia,
  • data wydania,
  • podpis wychowawcy przyjmującego i wychowanka zdającego,
  • nazwa i opis przedmiotu otrzymanego przez nieletniego,
  • data przyjęcia,
  • data zdania,
  • podpis wychowawcy wydającego i wychowanka przyjmującego.
 1. W powyższych kartach wyposażenia na bieżąco wprowadza się wszelkie zmiany – wydawane lub przyjmowane do depozytu rzeczy.
 2. Karty wyposażenia wychowanka przechowywane są w magazynku grupowym. Po całkowitym wypełnieniu podlegają archiwizacji.
 3. Wychowanek na prawo do otrzymywania środków finansowych od osób z zewnątrz wyłącznie imiennym przekazem pocztowym na adres placówki.
 4. Każdy przekaz pieniężny, który otrzymuje wychowanek jest ewidencjonowany w księdze przekazów pocztowych przez sekretarza ds. wychowanków. Następnie środki wraz z potwierdzeniem kwoty przekazu pobiera wychowawca grupowy i dokumentuje ten fakt w zeszycie finansowym w rubryce konkretnego wychowanka.
 5. Wszystkie otrzymane pieniądze, po zgodzie wyrażonej na piśmie, wychowanek przekazuje do depozytu grupowego i może dysponować nimi za zgodą wychowawcy. Wszelkie przychody i rozchody dokumentowane są w zeszytach finansowych prowadzonych przez wychowawcę grupowego. Każda operacja finansowa w zeszycie sygnowana jest podpisem wychowawcy i wychowanka.

Procedura_postępowania_z_depozytem_i_śr._piniężnymi.pdf