Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

PROCEDURA ODBIORU I PRZEKAZYWANIA PACZEK WYCHOWANKOM

    (wyciąg z procedur i instrukcji obowiązujących w Zakładzie Poprawczym w Witkowie)

 

 1. Wychowankowie Zakładu Poprawczego w Witkowie mogą otrzymywać paczki od osób i instytucji.
 2. Nie ma ograniczeń co do ilości otrzymywanych paczek.
 3. W paczkach nie wolno przesyłać przedmiotów, substancji zabronionych i niebezpiecznych.
 4. Wychowanek może w paczce otrzymywać pieniądze od osób, instytucji lub organizacji. Pieniądze otrzymane od osób, instytucji lub organizacji wychowanek powinien przekazać, za pokwitowaniem, do depozytu grupowego. Może nimi dysponować za zgodą wychowawcy.
 5. W placówce prowadzony jest rejestr paczek w księdze ewidencji paczek .
 6. Paczki wysyłane pocztą trafiają do sekretariatu, następnie przekazywane wychowawcy internatu.
 7. Odbiór paczki potwierdza podpisami w rejestrze wychowanek lub jego wychowawca/kierownik internatu. Wychowawca w obecności wychowanka sporządza listę artykułów oraz innych rzeczy zawartych w paczce, którą podpisuje wychowanek, a wychowawca umieszcza w księdze depozytowej.
 8. Artykuły spożywcze, środki czystości i inne przedmioty dostarczane w paczce lub bezpośrednio w czasie odwiedzin podlegają kontroli.
 9. Paczka dostarczona bezpośrednio w trakcie odwiedzin otwierana jest w obecności wychowanka. Po otwarciu paczki sprawdza się jej zawartość i tworzy się spis zawartości, który podpisuje wychowanek. Spis zawartości wpisuje się do księgi depozytowej.
 10. Przedmioty dostarczane muszą znajdować się w fabrycznych – oryginalnie zamkniętych opakowaniach.
 11. Wychowawca pełniący dyżur sprawdza czy przedmioty dostarczone wychowankowi znajdują się w fabrycznych opakowaniach i są oryginalnie zapakowane.
 12. Przedmiotami niedozwolonymi w ZP Witkowo, których posiadanie przez wychowanka jest nielegalne:
  1. Alkohol,
  2. Narkotyki, "dopalacze",
  3. Telefony komórkowe,
  4. Publikacje i materiały audio-video zawierające treści pornograficzne,
  5. Publikacje i materiały audio-video zawierające treści nawołujące
   do faszyzmu, rasizmu, przemocy wobec osób o odmiennej narodowości, orientacji seksualnej lub wyznania,
  6. Przedmioty ostre i niebezpieczne,
  7. Parafarmaceutyki, odżywki, energetyki i leki (o ile nie zostały przepisane przez lekarza zatrudnionego przez placówkę).

     13. W przypadku ujawnienia dostarczenia przez rodzica (prawnego opiekuna) przedmiotu niedozwolonego kierownik działu sporządza informację do właściwego   Sądu Rodzinnego o złamaniu regulaminu przez rodzica (prawnego opiekuna).

     14. W przypadku stwierdzenia, że w paczce znajdują się substancje lub przedmioty zabronione, czy niebezpieczne, wychowawca zatrzymuje te rzeczy i oddaje   je   do depozytu. Wychowawca sporządza „Notatkę służbową” na okoliczność zatrzymania przedmiotu lub substancji  niebezpiecznej  lub  nielegalnie przesłanej w paczce.            

 1. Notatkę umieszcza się w aktach wychowanka, ponadto informację przekazuje się do właściwego Sądu Rodzinnego.

Procedura_odbioru_i_przekazywania_paczek.pdf