Zakład Poprawczy w Witkowie

”Człowiek jest lepszy, aniżeli jego własne czyny”
A. Szczypiorski

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Podstawa prawna:

1.Art. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848).

2.Załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Zakład Poprawczy w Witkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dostępność cyfrowa strony internetowej i aplikacji mobilnej (Dz.U.2019.848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Poprawczego w Witkowie o adresie: www.witkowo.zp.gov.pl

1.Data publikacji strony internetowej: 2021.03.31

2.Data ostatniej istotnej aktualizacji strony dotyczącej na zmiany wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmiany sposobu publikowania: 2021.03.31.

3.Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę zewnętrzną.

4.Zakład Poprawczy w Witkowie , ul. Park Kościuszki 9, kontakt z administratorem strony: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5.Możliwe do użycia skróty klawiszowe na stronie: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych danej przeglądarki. 

6.Dostępność architektoniczna: Budynki Zakładu Poprawczego w Witkowie ul. Park Kościuszki 9 nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

7.Na stronie nie ma dostępności do tłumacza języka migowego.

8.Zakład Poprawczy w Witkowie nie posiada aplikacji mobilnej.

9.Informacja o dostępności strony:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Poprawczy w Witkowie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Witkowie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zakład Poprawczy w Witkowie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Poprawczy w Witkowie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl, Infolinia: 800 676 676.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: na adres pocztowy: Zakład Poprawczy w Witkowie ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:
61 4778 244.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG.