• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką dla chłopców.

Zakład Poprawczy jest placówką resocjalizacyjno–rewalidacyjną dla nieletnich niepełnosprawnych intelektualnie i niedostosowanych społecznie, w przedziale wieku od 13 do 21 lat. Swoje zadania realizuje w ruchu ciągłym przez cały rok. Do zakładu kierowani są nieletni na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu o umieszczeniu w zakładzie. Pracę resocjalizacyjną z wychowankami prowadzi się na terenie zakładu lub poza zakładem, z zastosowaniem środków, form, metod wychowania i nauczania przewidzianych dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Zakład Poprawczy w Witkowie działa w oparciu o:

 - Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

- Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe,

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie   zakładów poprawczych  i schronisk dla nieletnich,           

- Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie utworzenia schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych oraz określenia ich rodzajów i limitów miejsc.

- NADZÓR NAD ZAKŁADEM

Nadzór zwierzchni nad Zakładem Poprawczym w Witkowie sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 95, ust. 1 z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U.2018.969). Sposoby i formy nadzoru określają przepisy Rozporządzenia MS z dnia 17.10.2001 w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U.2017.487).

Nadzór pedagogiczny nad zakładem oraz nad szkołami sprawuje Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm).

Nadzór pedagogiczny w zakresie nauczania w szkole przedmiotów ogólnokształcących sprawuje na podstawie art. 60, ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.). Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

GŁÓWNE ZADANIA ZAKŁAU

Głównym zadaniem zakładu jest przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnie akceptowanymi normami społecznymi poprzez:

1)  kompensowanie deficytów rozwojowych,

2)  umożliwienie ukończenia edukacji na możliwie najwyższym poziomie, dostosowanym do indywidualnych możliwości wychowanka,

3)  przyuczenie do pracy i kształcenie zawodowe - przygotowanie do wykonywania zawodu zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami nieletniego,

4)  kształcenie i rozwijanie umiejętności samoobsługowych,

5)  terapię indywidualną i grupową podnoszącą jakość funkcjonowania interpersonalnego i intrapsychicznego,

6)  rozwijanie umiejętności prospołecznych, które umożliwiają pozytywne przystosowanie w społeczeństwie, radzenie sobie z zadaniami rozwojowymi
a także z wyzwaniami życia codziennego, 

7)  kształtowanie u wychowanków postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, umiejętność współpracy w zespole,

8)  pracę z rodziną nieletniego,

9)  przygotowanie nieletniego do powrotu do środowiska,

10) pomoc nieletniemu w usamodzielnieniu po opuszczeniu placówki.

Praca wychowawcza z każdym nieletnim jest planowana i realizowana w oparciu o diagnozę indywidualną oraz indywidualny plan resocjalizacji. Zakład pełni również funkcję izolacyjną – jest placówką dzięki której nieletni zostaje oderwany od środowiska (rodzinnego, rówieśniczego, podkulturowego – zmiana środowiska wychowawczego), które wywierało na niego negatywny (demoralizujący) wpływ lub na które on oddziaływał negatywnie.

Formy pracy zakładu:

1)  zajęcia edukacyjne,

2)  kształcenie zawodowe,

3)  zajęcia rewalidacyjne,

4)  treningi umiejętności społecznych,

5)  treningi zadaniowe,

6)  zajęcia indywidualne,

7)  zajęcia w kołach zainteresowań,

8)  zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

9) zajęcia rekreacyjno-sportowe,

10)  zajęcia terapeutyczne.

Zadania zakładu poprawczego realizowane są przez:

1)  zintegrowaną działalność wychowawczą, opiekuńczą profilaktyczną, terapeutyczną i dydaktyczną,

2)  przygotowanie wychowanków do podjęcia pracy zawodowej,

3)  organizowanie udziału wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym placówki i środowiska,

4)  współdziałanie z wychowankami i ich rodzicami/opiekunami prawnymi, instytucjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami akademickimi, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.