Main menu

Ogłoszenie o zamówieniu- znak sprawy ZPW.AG. 343.3.2020 Dostawa, montaż i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego w budynku Zakładu Poprawczego w Witkowie.

 

     Ogłoszenie o zamówieniu

     Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia – Koncepcja modernizacji/przebudowy systemu monitoringu wizyjnego – załącznik nr 1 do SIWZ.
  2. Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego – wykaz i parametry minimalne  urządzeń – załącznik nr 2 do SIWZ
  3. Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ
  4. Formularz asortymentowo-cenowy załącznik nr 4 do SIWZ
  5. Wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ
  6. Wykaz dostaw – załącznik nr 6 do SIWZ
  7. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 7 do SIWZ
  8. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 8 do SIWZ
  9. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SIWZ
  10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego na zasobach którego będzie polegał Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP – załącznik nr 10 do SIWZ