Main menu

Zakład Poprawczy w Witkowie jest placówką resocjalizacyjno – rewalidacyjną dla nieletnich. Zakład przygotowuje wychowanków do życia zgodnego z normami społecznymi oraz naucza samodzielności poprzez:
a) zintegrowaną działalność wychowawczą, korekcyjną, dydaktyczną oraz opiekuńczą
b) przygotowanie wychowanków do pracy zawodowej
c) udział wychowanków w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym środowiska
d) współdziałanie z rodzinami wychowanków, organizacjami społecznymi, ośrodkami pomocy społecznej, właściwymi organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi osobami.

strona w przygotowaniu…