bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Przetargi

1. Informacja o naborze na wolne stanowisko pielęgniarki
2. Informacja o naborze na wonne stanowisko pracy: pracownik ochrony - strażnik w zakładzie poprawczym
3. Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do ZP Witkowo


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na dostawę i dystrybucje paliwa gazowego

Protokół z otwarcia ofert na dostawę i dystrybucję paliwa gazowego.

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego - ogłoszenie nr 629601-N-2018 z dnia 2018-09-29 r.

Przetarg na kompleksowa dostawę i dystrybucję paliwa gazowego do ZP w Witkowie

_________________________________________________________________________

Ogłoszenie - kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego

________________________________________________________________________

Zamówienie publiczne na roboty budowlane – znak sprawy ZPW.AG. 343.4.2018
Remont boiska sportowego z multisportową nawierzchnią igłowaną wraz z urządzeniami boiskowymi i niezbędną infrastrukturą

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ
 4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania- załącznik nr 2 do SIWZ
 5. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ
 6. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub jej braku do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ
 7. Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 5 do SIWZ
 8. Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ
 9. Wzór umowy - załącznik nr 7
 10. Projekt techniczny - załącznik nr 8
 11. Szczegółowe specyfikacje techniczne - załącznik nr 9
 12. Przemiar robót - załącznik nr 10
 13. Zobowiązanie podmiotu trzeciego - załącznik nr 11
 14. Wytyczne do harmonogramu rzeczowo - terminowo- finansowego, załącznik nr 12

__________________________________________________________________________

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z otwarcia ofert na "Kompleksową dostawę i dystrybucję paliwa gazowego"

Ogłoszenie o zamówieniu "Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Odpowiedzi na pytania do SIWZ na dostawę paliwa gazowego

Wyjaśnienie treści SIWZ


Ogłoszenie o przetargu

Zapytanie ofertowe "Remont nawierzchni placu na terenie Zakładu Poprawczego w Witkowie"


Ogłoszenie o II przetargu na sprzedaż samochodu służbowego marki Lublin


Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Odpowiedzi na pytania
Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania 3


Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o I przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego Zakładu Poprawczego w Witkowie.


"Wykonanie elewacji budynku szkoły i warsztatów Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9"


Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego ZP w Witkowie (kwiecień 2016)


Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodu służbowego zakładu poprawczego w Witkowie (kwiecień 2016)


Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 26 sierpnia 2015

Kompleksowa dostawa i dystrybucja paliwa gazowego do budynku Zakładu Poprawczego, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo


Zamówienie publiczne na roboty budowlane – znak sprawy AG.343.3.2015

Remont dachu budynku, renowacja elewacji budynku, montaż odstraszaczy oraz izolacja ścian piwnic budynku głównego Zakładu Poprawczego w Witkowie przy ul. Park Kościuszki 9.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej umowy z dnia 28 kwietnia 2015
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał.  nr 1  – Projekt wykonawczy
Zał.  nr 2 -   Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
Zał.  nr 3 -   Przedmiar robót
Zał. nr 4 –   Formularz ofertowy
Zał. nr 5 –   Wykaz robót budowlanych
Zał. nr 6 –   Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia
Zał. nr 7 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 8 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
Zał. nr 9 – Wzór umowy
Zał. nr 10 – Wytyczne do harmonogramu prac realizacji całości przedmiotu zamówienia
Zał. nr 11 – Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu z dnia 30.01.2015r.


"Wykonanie analizy biznesowej, projektu, implementacji i wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania dokumentacją gromadzoną dla poszczególnych wychowanków Zakładu Poprawczego w Witkowie"


"Dostawa, montaż i uruchomienie wolnostojącego, zabudowanego agregatu prądotwórczego dla Zakładu poprawczego w Witkowie, ul. Park Kościuszki 9, 62-230 Witkowo"


"Kompleksowa dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji do Zakładu Poprawczego w Witkowie"

"Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty" 30 maja 2014
Opublikował: Andrzej Janka
Publikacja dnia: 25.10.2018
Podpisał: Główny Administrator
Dokument z dnia: 11.07.2013
Dokument oglądany razy: 15 940